News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง

3-4 ก.ย. 2559

มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน พร้อมศึกษาและดูงานระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนท่ี จ.ชลบุรี รวมถึงทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกาง, ต้นแสมสาร) และพนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับการฝึกอบรม เรื่องใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำและฝึกดำน้ำ รวมถึงการดำน้ำไปปลูกปะการังอีกด้วย