News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมปลูกป่าที่มวกเหล็ก จ. สระบุรี

กิจกรรมปลูกป่าที่มวกเหล็ก จ. สระบุรี

24 ส.ค. 2557

เป็นโครงการรัฐและประชาอาสาร่วมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่เขียว ลดภาวะโลกร้อน ที่ อ.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวนเนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่ โดยมีการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสระบุรี   พร้อมกับรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้